Müügitingimused

OÜ KOOPIA NIINI & RAUAM ÜLDISED TARNETINGIMUSED

Kui Tellija ja Teostaja vahel sõlmitavas lepingus ei kehtestata teisiti, siis lähtuvad Teostaja jaTellija käesolevates Tarnetingimustes sätestatud tingimustest. Tarnetingimuste ja erikokkulepete vastuolu korral juhindutakse erikokkuleppes sätestatust. Kokkulepe, millega pooled kalduvad kõrvale Tarnetingimustes sätestatust, peab olema sõlmitud kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vorminõude täitmata jätmine toob kaasa vastava kokkuleppe tühisuse.

1. MÕISTED

1.1. Teostaja – OÜ Koopia Niini & Rauam, registrikood 10510311, asukoht Tatari tn 56b, Tallinn, Harjumaa, 10134.
1.2. Tellija – Tooteid ja teenuseid tellivad füüsilised ja juriidilised isikud.
1.3. Pool või Pooled – Teostaja või Tellija või koos Teostaja ja Tellija.
1.4. Tööd – Tööd, tooted ja teenused, mida Tellija tellib Teostajalt.
1.5. Tarnetingimused – Tingimused, millega reguleeritakse Teostaja ja Tellija vahelisi suhteid teenuste ja toodete tellimisel ning poolte õigusi ja kohustusi.
1.6. Tellimus – Tellija sooviavaldus (ettepanek) toodete ja teenuste ostmiseks ja sellega seotud lepingu sõlmimise ettepanek, mis on piisavalt määratletud ja väljendab Tellija tahet olla ettepanekuga nõustumuse korral sõlmitava lepinguga õiguslikult seotud.
1.7. Tellimusleht – Tellija soovitud tooteid ja teenuseid kirjeldav dokument.
1.8. Tellimuse kinnitus – Teostaja nõustumus sõlmida leping Tellija poolt soovitavate toodete ja teenuste teostamiseks või müümiseks.

2. TELLIMUS JA HIND

2.1. Kui Tellija soovib Teostajalt tellida Töid, edastab ta Teostajale Tellimuse (sooviavalduse), kasutades Teostaja tellimuskeskust, edastades tellimuse e-mailiga või muul kirjalikul teel või Teostaja asukohas kohapeal. Erandina võib tellimuse esitada ka telefoni teel, kui see on töö olemust arvestades võimalik.
2.2. Tellimuse esitamisel peab Tellija edastama Teostajale tellimuse täitmiseks vajalikud failid ning tellimusega seotud informatsiooni, märkides failide/toodete nimetused, koopiate/printide arvu, nõuded komplekteerimisele ning viimistlusele, soovitav töö valmimise tähtaeg (kuupäev ja vajadusel ka kellaaeg) ning kättetoimetamise viis ja vajadusel aadress(id). Tellija poolt Töö teostamiseks esitatud failid peavad vastama Teostaja poolt ettenähtud tingimustele, sh olema sobivas formaadis, suuruses ja kvaliteediga. Trükifailile ettenähtud tingimused on märgitud Teostaja kodulehel.
2.2.1. Juhul kui Tellija soovib saada tööde orienteeruvat hinnapakkumist, peab see olema samuti Tellimuses märgitud.
2.2.2. Juhul, kui Tellija soovis hinnapakkumist, edastab Teostaja koos Tellimuse kinnitusega ka orienteeruva hinnapakkumise, mis kehtib kolm kuud alates saatmise hetkest, muul juhul lähtuvad pooled Teostaja üldhinnakirjast, millega on Tellijal võimalik tutvuda Teostaja teeninduspunktides kohapeal ja piiratud mahus kodulehel.
2.3. Juhul kui Teostajal ei ole võimalik Tellimust täita vastavalt Tellija tellimuskirjale (sh Tellija poolt soovitud aja jooksul), teavitab Teostaja sellest Tellijat ning pooled lepivad kokku uutes tellimuse tingimustes.
2.4. Kui Tellija soovib Teostajalt tellida näidiseid, on Tellija kohustatud hüvitama Teostaja poolt nendega seoses kantud kulud vastavalt hinnakirjale või tööde teostamiseks koostatud hinnapakkumisele ka juhul, kui Tellija loobub tellimusest, v.a. juhul, kui sellised näidised mahuvad tavapärase pakkumise raamidesse.
2.5. Tellimuse sisu ning sellega seotud dokumendid ja failid on konfidentsiaalsed. Pooltel ei ole õigust konfidentsiaalset informatsiooni oma huvides muuks otstarbeks kasutada ega kolmandatele isikutele avaldada, v.a sellistele isikutele, kellele on konfidentsiaalsele informatsioonile ligipääs vajalik Poolte vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas töö teostamisega seotud töötajatele ja juhatuse liikmetele, samuti kaasatud konsultantidele ja koostööpartneritele, tingimusel, et avaldav pool tagab, et nimetatud isikud järgivad konfidentsiaalsustingimusi.
2.6. Tööde eest tasumine toimub vastavalt Teostaja poolt esitatud arvele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Teostajal on õigus küsida Tööde teostamiseks ettemaksu vastavalt Tarnetingimuste punktis 6.5 sätestatule.
2.7. Teostajal on õigus kokkulepitud hinnale lisada põhjendatud lisakulutusi, kui kõnealuste kulutuste ilmnemisel on Tellijat viivitamatult teavitatud ja Tellija ei ole lisakulutustele koheselt vastu vaielnud. Teostajal on õigus nõuda Tellijalt selliste lisakulude hüvitamist, mis on tingitud:
2.7.1. Tellija poolt edastatud faili või dokumentide puudulikkusest;
2.7.2. Pärast Tellimuse kinnitamist tehtud muudatustest, sh muudatustest failis, formaadis, koguses jms;
2.7.3. Pärast Tellimuse kinnitamist lisanäidiste tellimisest;
2.7.4. Tellija nõudel teostatud üleajatööst;
2.7.5. Muudest samalaadsetest lisatöödest või eritöödest, mille tegemise vajadus on tingitudTellijast.
2.8. Pärast Tellimuse kinnitamist võivad Tellija poolt tellitud lisatööd või täiendavaid kulutusi nõudvad muudatused mõjutada Teostaja poolt Tellijale tehtud orienteeruvat hinnapakkumist.
2.9. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis Teostaja korraldab Tööde transpordi ning Tellija kannab transpordi ja ladustamisega seotud kulud.
2.10. Kui Tellija viivitab rahaliste kohustustega, on Teostajal õigus nõuda viivist vastavalt käesolevas Tarnetingimustes sätestatule, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

3. TÖÖDE TEOSTAMINE, ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

3.1. Tööde teostamisel lähtuvad Pooled pooltevahelistes kokkulepetes, lepingus, käesolevas Tarnetingimustes ja Eesti Vabariigi õigusaktides, sh võlaõigusseaduses sätestatust.
3.2. Tööde teostamisel lähtutakse ennekõike Tellimuslehel märgitud andmetest.
3.3. Teostaja on kohustatud Töö teostama vastavalt Tellimusele õigel ajal ja õigel viisil, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
3.4. Tööde valmimise tähtaeg lepitakse kokku Poolte vahel lähtudes Tellija soovist, Tellimuse mahust ja Teostaja tehnilisest võimekusest. Teostajal on õigus keelduda Tellija poolt soovitud tähtaja täitmisest, teatades sellest Tellijale pärast Tellimuse vastuvõtmist. Sellisel juhul on Tellijal õigus Tellimusest loobuda.
3.5. Kui Teostaja ei suuda lepingu tähtajast kinni pidada tööjõu või tooraine puuduse, masinarikke vms takistuse tõttu, mida ta lepingut sõlmides ette ei võinud näha, siis teavitab ta sellest viivitamatult Tellijat. Sellisel juhul on Tellijal õigus lepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates teavituse saamisest. Kui Tellija ei tagane lepingust, siis lepivad Pooled kokku uue tähtaja või lepingu tähtaeg pikeneb automaatselt takistusele kulunud ajavahemiku ulatuses.
3.6. Kui Tellijal ei ole võimalik Teostajale õigeaegselt Töö teostamiseks vajalikke faile ja andmeid edastada, peab ta sellest Teostajat viivitamatult teavitama. Sellisel juhul lepitakse Poolte vahel kokku uus Tööde valmimise tähtaeg. Kui Tellija poolt failide ja andmete üleandmisega viivitamisest tekib Teostajale kahju, on Teostajal õigus lepingust taganeda.
3.7. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, algab Tellimuse täitmise tarneaeg alljärgnevalt
nimetatud hetkest, mis on:
3.7.1. Tellimuse jõustumine (Tellija poolt tellimuse esitamine ja Teostaja poolt tellimuse kinnitamine);
3.7.2. Tööde teostamiseks vajalike failide või dokumentide Teostajale üleandmine;
3.7.3. Kokkulepitud ettemaksu tasumine.
3.8. Tellija on kohustatud Töö vastu võtma kokkulepitud ajal ja kohas. Kui Tellija ei võta põhjendamatult Tööd vastu, on Teostajal õigus lisaks tasule nõuda ka vastuvõtmise kohustusega viivitamisest tulenevate kulude hüvitamist. Kui Tellija viivitab Tööde vastuvõtmisega rohkem kui 90 kalendripäeva, on Teostajal õigus Töö utiliseerida ning nõuda Tellijalt tekkinud kahju hüvitamist.
3.9. Tööde üleandmine ja vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtmise akti või tellimuslehe allkirjastamisega Tellija poolt. Tööde üleandmine Tellijale loetakse toimunuks ka juhul, kui Tellija ei ole Tööd põhjendamatult vastu võtnud või üleandmisevastuvõtmise akti või tellimuslehte allkirjastanud. Viidatud juhul loetakse Töö vastuvõetuks viie (5) päeva möödumisel alates kokkulepitud Töö vastuvõtmise ajast või hetkest, kui Teostaja teavitas Tellijat, et Töö on vastuvõtmiseks valmis pandud.
3.10. Juhul kui Tellija organiseerib Töö transpordi, loetakse Töö Tellijale üle antuks hetkel, kui see anti üle transporti teostavale isikule, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti.

4. POOLTE VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

4.1. Pooled vastutavad teineteisele lepingu mittenõuetekohase täitmisega tekitatud otsese kahju eest dokumentaalselt tõendatud ulatuses. Pooled ei vastuta teineteisele tekitatud kaudsete kahjude eest (saamata jäänud tulu, majandustegevuse häiritus vms), v.a kui seadusest või pooltevahelisest kokkuleppest ei tulene teisiti.
4.2. Majandus- või kutsetegevuses tegutsev Tellija peab Töö viivitamatult Töö kättesaamisel üle vaatama. Juhul kui Töö ei vasta kokkulepitud tingimustele, peab Tellija viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie (5) tööpäeva jooksul alates Töö vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest, teavitama Teostajat vähemalt kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis Töö lepingutingimustele mittevastavusest, kirjeldades seejuures
mittevastavusi võimalikult täpselt.
4.2.1. Tarbijast Tellija peab Teostajat teavitama Töö lepingutingimustele mittevastavusest kahe (2) kuu jooksul.
4.3. Juhul kui Tellija ei teavita Teostajat puudustest õigeaegselt või kui majandus- või kutsetegevuses tegutsev Tellija ei kirjelda puudusi piisavalt täpselt, ei või Tellija töö lepingutingimustele mittevastavusele tugineda ning Teostaja ei ole kohustatud Tellija nõudmisi rahuldama.
4.4. Lepingutingimustele mittevastavuseks ei peeta väheolulisi erinevusi kokkulepitud tingimuste ja Töö tulemuse vahel ning need ei anna alust pretensioonide esitamiseks, lepingust taganemiseks või lepingu ülesütlemiseks.
4.5. Pretensioonid esitavad Pooled teineteisele kirjalikult lepingus märgitud aadressile või selle puudumisel registrijärgsele aadressile, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Pretensiooni võib esitada ka e-kirja teel lepingus märgitud e-posti aadressile.
4.6. Vaidluse korral peab pretensiooni esitamist tõendama pretensiooni esitaja.
4.7. Juhul kui teostatud Töö ei vasta kokkulepitud tingimustele, kohustub Teostaja sellise töö oma kuludega mõistliku aja jooksul viima lepingutingimustega vastavusse (parandama või parandamise võimatuse korral tegema uue töö).
4.8. Teostaja ei vastuta Töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes Tellija ebatäpsetest juhistest, Tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest, kui Teostaja juhiseid, materjali või eeltöid piisavalt kontrollis. Seejuures ei vastuta Teostaja Töö kokkulepitud kvaliteedile mittevastavuse eest, kui kvaliteedi mittevastavus tuleneb Tellija poolt edastatud fail mittevastavusest trükifailile esitatud nõuetele.
4.9. Lepingutingimustele mittevastavad Tööd tagastab Tellija Teostajale Poolte kokkuleppel või Teostaja nõudmisel 14 päeva jooksul arvates pretensiooni Teostajale edastamisest. Tagastatavad Tööd antakse Teostajale üle aktiga (edaspidi Tagastusakt), millele märgitakse tagastamise põhjus ning mis on Poolte poolt allkirjastatud.
4.10. Tagastusakti allkirjastamine ei ole käsitletav Teostaja nõustumisena Töö puuduste osas. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensiooniga, siis teatab ta sellest Tellijale viieteist (15) tööpäeva jooksul, Tagastusaktile allakirjutamisest arvates.
4.11. Kui Teostaja ei nõustu Tellija pretensioonidega Tööde mittevastavuse osas, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluse kaotanud pool, kui seadusest või poolte vahelisest kokkuleppest ei tulene teisiti.
4.12. Teostaja ja Tellija vaheliste erimeelsuste kokkuleppel lahendamise võimatuse korral lahendatakse erimeelsused Harju Maakohtus.

5. VÄÄRAMATU JÕUD

5.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmise rikkumine Poolte poolt on vabandatav, kui rikkumine toimus vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
5.2. Käesolevate Tarnetingimuste alusel on vääramatuks jõuks näiteks maavärinad, tormid, veeuputused, tulekahjud, plahvatused, streigid, avalikult märatsemised, elanikkonna rahutused, murdvargused, poliitilised kriisid, sõjad (nii väljakuulutatud või mitte väljakuulutatud) või sõjasarnased olukorrad, embargod.
5.3. Pool, kes leiab, et vääramatu jõu juhtum on toimunud, peab sellest esimesel võimalusel teatama teisele Poolele vähemalt kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis, misjärel Pooled lepivad kokku edasised tegevused ja selle, kuidas käsitleda sellist vääramatu jõu juhtumit.

6. MAKSETINGIMUSED

6.1. Kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti, on Teostaja tasu suurus märgitud üldhinnakirjas, mis on kättesaadav kõikides Teostaja teeninduspunktides ja piiratud mahus veebilehel. Kui Teostaja on Tellijale teinud hinnapakkumise, lähtuvad Pooled hinnapakkumises märgitud tasu suurusest.
6.2. Juhul kui Tellija soovib Töö teostamist kiirtööna, lisandub hinnakirjas või hinnapakkumises märgitud tasule 40% tasu suurusest. Kiirtöö alla arvestatakse Töö, mille Tellija poolt soovitud tähtajaks teostamiseks on vaja muuta olemasolevat Tellimuste täitmise töökorraldust ja sellega kaasnevad Teostajale lisakulutused. Töö teostamine kiirtööna kooskõlastatakse alati eelnevalt Tellijaga.
6.3. Tellija, kellega ei ole sõlmitud trükiteenuste osutamise lepingut, tasub Töö eest esitatud arve alusel enne Töö kättesaamist pangaülekandega või Teostaja asukohas kohapeal sularahas või kaardimaksega. Kui Tellija tasub ülekandega, peab ta Töö kättesaamisel esitama makset tõendava dokumendid või edastama selle Teostajale elektrooniliselt enne Töö kättesaamist.
6.4. Tellija, kellega on sõlmitud trükiteenuste osutamise leping, tasub Töö eest arve alusel vastavalt pooltevahelises lepingus sätestatule.
6.5. Teostajal on õigus nõuda Töö teostamisel ettemaksu või leppida eraldi kokku Tellija krediidilimiit ühes kuus. Krediidilimiidi täitumisel enne kuu lõppu on Teostajal õigus nõuda edasiste Tööde teostamiseks ettemaksu.
6.6. Kui Teostaja on küsinud ettemaksu, on tal õigus keelduda Töö teostamisest või tarnimisest, kuni Tellija on täielikult tasunud kokkulepitud ettemaksu. Samuti on Teostajal õigus keelduda Töö teostamisest juhul, kui Tellijal on mistahes summas tasumata arveid, mille maksetähtaeg on ületatud.
6.7. Kui Pooled on kokku leppinud ettemaksus või tasumises osade kaupa, siis jääb Tööde omandiõigus Teostajale seniks, kuni Tööde eest pole täielikult tasutud. Tasumise tagamiseks on Teostajal pandiõigus tema valduses olevate Tellija vallasasjade (maketid, materjalid jms) suhtes. 6.8. Juhul kui Tellija ei täida Tellimusega seotud rahalist kohustust õigeaegselt, on Teostajal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,25% tasumata summast päevas iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Viivise maksmise kohustus tekib viivise arve kättesaamisel.
6.9. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras tasutuks trahvid ja kulutused, teises järjekorras viiviseid ning viimasena põhivõlgnevus.
6.10. Kui Tellija viivitab arve tasumisega üle 30 päeva, on Teostajal õigus anda nõude kolmandatele isikutele sissenõudmiseks või loovutada nõue kolmandatele isikutele (näiteks inkassoettevõte, õigusbüroo jms). Kõik võlgnevuse sissenõudmisest tulenevad kulutused on kohustatud tasuma Tellija.
6.11. Tellijapoolsete kohustuste täitmine on tagatud kogu Tellija varaga, sh tulevikus tekkiva varaga.

7. OMANDIÕIGUS JA AUTORIÕIGUS, MATERJALI SÄILITAMINE

7.1. Teostaja poolt Tööde teostamiseks ja vahetulemuste jaoks hangitud töövahendid, arvutiprogrammid jms on Teostaja omand ja nende omandiõigus ei lähe pärast Tööde üleandmist Tellijale üle.
7.2. Kui Tellija tellib Teostajalt kujundustöid või muu immateriaalse õiguse seisukohast olulist Tööd, saab Tellija endale Töö sisu ja tulemuse omandiõiguse ning kõik üleantavad autoriõigused.
7.3. Kui Tellija poolt tellitud Tööks on trükitellimuse täitmine, koostab Teostaja trükifaili, kasutades selleks Teostaja poolt loodud kujunduspõhjasid, jääb trükifaili omandiõigus Teostajale ning Tellija saab üksnes tellimuse täitmisena teostatud trükiste omandiõiguse, kui Poolte vahel pole kokku lepitud teisiti. Teostaja poolt disainitud kujunduspõhjade trükifaile säilitatakse tähtajatult vastavalt vajadusele.
7.4. Juhusliku hävimise riisiko ja vastutus Tööde kui toote eest läheb Tellijale üle alates Tööde üleandmise hetkest. Üleandmise hetkeks loetakse hetke, mil Tellija või mõni tema poolt volitatud isik võtab või oleks vastavalt lepingule pidanud võtma Tööd vastu.
7.5. Omandiõigus Töödele läheb Tellijale üle siis, kui kogu kokkulepitud tasu (samuti võimalikud viivised ning ladustamise kulud) on Tellija poolt tasutud, v.a kui Pooled on kokku leppinud teisiti.
7.6. Tellija vastutab selle eest, et Tööde tellimisel ei rikutaks kolmandate isikute õigusi, sh peab Tellija tagama, et Töö tellimisel ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. Tellija kannab mistahes vastutust, mis kaasneb temapoolse autoriõiguste rikkumisega, sh autoriõigusi rikkuva Töö tellimisega.
7.7. Tellija kinnitab Teostajale materjali esitamisega, et tal on kõik vajalikud õigused sellise materjali edastamiseks, avalikustamiseks, reprodutseerimiseks ja levitamiseks ning Tellija tegevus ei lähe vastuollu ühegi õigusaktiga. Teostaja ei ole kohustatud nimetatud asjaolusid eraldi kontrollima. Kui Tellija kinnitus osutub ebaõigeks, on Tellija kohustatud hüvitama Teostajale kogu sellega seoses tekkiva kahju, sh kahju, mis Teostajal tekib tema vastu suunatud nõuete esitamisest kolmandate isikute poolt.
7.8. Kui Teostajal on kahtlus, et Tellija rikub eelnimetatud kinnitamise kohustust või kolmandate isikute õigust, on Teostajal õigus nõuda Tellijalt Töö tellimise õiguse tõendamist ja keelduda Töö teostamisest, kui Tellija ei tõenda enda õigust piisavalt.
7.9. Kui Tellija on Tööde teostamiseks Teostajale üle andnud materjalid, siis nende omandiõigus kuulub Tellijale. Materjalid, mida Teostaja ei kasutanud otseselt Töö teostamiseks, tagastab Teostaja pärast Tööde üleandmist Tellijale (v.a kui Teostaja kasutab pandiõigust).
7.10. Teostaja säilitab Tellija poolt edastatud materjali ja tellimusega seotud dokumentatsiooni mitte kauem kui (3) aastat alates selle aasta lõppemisest, millal materjal ja dokumentatsioon Teostaja valdusesse jõudis, välja arvatud juhul kui pooled on vähemalt kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud teisiti. Teostaja on kohustatud tagama selliste andmete konfidentsiaalsuse vastavalt Tarnetingimuste punktis 2.5 sätestatule või vastavalt poolte vahel sõlmitud Konfidentsiaalsus kokkuleppele.

8. Muud sätted

8.1. Kui Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega on sätestatud konkreetsete trükitoodete üksikeksemplaride (edaspidi Säilituseksemplarid) kohustuslik üleandmine raamatukogudele vms asutustele, siis valmistab Teostaja Säilituseksemplarid Tellija kulul lisaks lepingus märgitud tiraažile ning edastab need Tellija kulul vastavatele asutustele. Säilituseksemplaride valmistamise hind arvestatakse Tellija poolt tasumisele kuuluva tasu sisse.
8.2. Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud teostatud Tööde algmaterjali (trükifaili) loovutamise kohustus vastavatele asutustele on Tellijal, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
Käesolevad Tarnetingimused kehtivad alates 1.02.2019

 1. Üldised kasutustingimused

1.1. Niini & Rauam trükiste Veebipoe www.pood.koopia.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Koopia Niini & Rauam (registrikood 10510311), asukohaga Tatari 56b, 10134 Tallinn, telefoni nr +372 600 6980, e-posti aadress info@koopia.ee.

1.2. Kui Veebipoodi kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end kasutajaks, tähendab see, et Kasutaja nõustub Veebipoe tingimustega ning kohustub neid järgima.

1.3. OÜ Koopia Niini & Rauami Veebipoe eesmärk on pakkuda Kasutajatele töövahendit hinnapakkumiste esitamiseks, trükitoodete kujundamiseks ja tellimiseks, lisaks valmistoodete tellimiseks koos kohaletoimetamisega.

1.4. Teenuste loetelu, nende kirjeldused ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.koopia.ee ning Veebipoes www.pood.koopia.ee. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

 1. Mõisted

2.1. Teenusepakkuja – OÜ Koopia Niini & Rauam, registrikood 10510311, asukoht Tatari 56b, Tallinn, Harjumaa, 10134, Veebipood www.pood.koopia.ee.

2.2. Kasutaja – Veebipoe teenuste kasutaja, kes on ennast veebikeskkonnas registreerinud.

2.3. Tellija – registreeritud kasutaja, kes esitab Veebipoe kaudu tellimuse.

2.4. Tellimus – Tellija poolt OÜ Koopia Niini & Rauami trükitoodete Veebipoe kaudu Teenusepakkujale esitatud sooviavaldus teenuste ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja toodete kättetoimetamisel.

2.4. Tellimuse aadress – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht.

2.5. Tellimussumma – Tellimuse hind, mis koosneb ostetavate teenuste hinnast, muudest lisateenuste hindadest ning Tellimuse täitmisega seotud kohaletoimetamise tasudest.

2.6. Kasutustingimused – Käesolevad www.pood.koopia.ee Tingimused, millega reguleeritakse Teenusepakkuja ja Tellija vahelisi suhteid teenuste ja toodete tellimisel ning poolte õigusi ja kohustusi.

 1. Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete töötlemine

3.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb enne esmakordse Tellimuse esitamist end kasutajaks registreerida. Kasutajanimeks on kasutaja e-posti aadress. Salasõna saab endale ise valida.

3.2. E-posti aadressi koos parooli ja teiste Kasutaja andmetega käsitletakse Kasutajakontona.

3.3. Veebipoe kasutajaks registreerimine kehtib tähtajatult. Kasutajal on võimalus loobuda kasutajaks olemast punktis 4.2. sätestatud viisil.

3.4. OÜ Koopia Niini & Rauam töötleb Kasutaja esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.

3.5. Kasutaja isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Koopia Niini & Rauam, registrikoodiga 10510311, aadressiga Tatari 56b, Tallinn, Harjumaa, 10134.

3.6. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kasutajalt konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel ja teostamisel.

3.7. OÜ Koopia Niini & Rauam poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:

 • Kasutaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
 • Äriühingu andmed (nimi, aadress, registrikood jne);
 • Tellimuste ajalugu ja tellimusinfo;
 • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
 • Kõik Kasutaja poolt edastatud ja Tellimuse teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on ettevõttel OÜ Koopia Niini & Rauam õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kasutaja korraldused, et tagada Tellimustega seotud vajalikud toimingud (kohaletoimetamise aadress, Tellimuse vastuvõtja kontaktandmed jne).

3.8. Kasutaja isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:

 • Tellimuste vastuvõtmine (sh Tellimusega seotud info edastamine);
 • Kasutaja ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
 • Toodete kättetoimetamine;
 • Kasutajaga suhtlemine ning talle toodete ja teenuste pakkumiste edastamine;
 • Kasutaja maksekohustuste täitmise tagamine;
 • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kasutajale personaalseid pakkumisi;
 • Kliendirahulolu uuringute teostamine.

3.9. Kui Kasutaja on avaldanud soovi saada OÜ Koopia Niini & Rauam uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kasutajal igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile info@koopia.ee või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.

3.10. Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).

3.11. OÜ Koopia Niini & Rauam ei edasta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:

3.11.1 Seaduses ettenähtud juhtudel;

3.11.2. Transporditeenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik Toodete Kasutajale kättetoimetamiseks;

3.11.3. Volitatud töötlejale Montonio Finance UAB, kellele edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed;

3.11.4. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.

3.12. Punktis 3.11.2 ja 3.11.3 sätestatud juhtudel töödeldakse Kasutaja isikandmeid Tellimuse täitmise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu OÜ Koopia Niini & Rauam.

3.13. OÜ Koopia Niini & Rauami veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
 • Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid OÜ Koopia Niini & Rauami veebilehtedel;
 • Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
 • Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla.

3.14. OÜ Koopia Niini & Rauam rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kasutaja isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

3.15. Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. OÜ Koopia Niini & Rauam ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Veebipoe Kasutajal kohustus koheselt teavitada, kui muutub Tellimuse esitamise eest vastutav ja/või volitatud isik.

3.16. OÜ Koopia Niini & Rauami Veebipoodi kasutama asudes ja sellesse kasutajakontot luues on Kasutaja käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Ettevõte jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kasutajakonto omanikke.

3.17. Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda OÜ Koopia Niini & Rauam andmekaitsespetsialisti Kätlin Rauam poole e-posti aadressil katlin@koopia.ee. Päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

 1. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused

4.1. Kasutajal on õigus kasutada Veebipoodi kooskõlas Kasutustingimustega ja kehtivate õigusaktidega. Kasutaja kohustub kasutama Veebipoodi üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel. Kasutaja vastutab täielikult käesolevate Tingimuste, seaduse või heade tavade vastasest Veebipoe kasutamisest ja Teenusepakkujale, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

4.2. Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist, saates Teenusepakkujale vastava teate e-posti aadressile info@koopia.ee.

4.3. Kasutajal on õigus esitada Veebipoe kasutamist puudutavaid küsimusi ja pretensioone Teenusepakkuja klienditeenindusse (tel 640 1001, E–R 9.00–17.00 (v.a riiklikel pühadel), info@koopia.ee).

4.4. Kasutaja vastutab oma kasutajanime ja salasõna Veebipoes kasutamise eest järgides käesolevaid Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.

4.5. Kasutaja vastutab Veebipoes sisestatud andmete (nii isikuandmete kui ka tellimustega seotud andmete) õigsuse eest. Kasutaja vastutab kahju eest, mida OÜ Koopia Niini & Rauamile, Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele on tekitatud valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamise eest.

4.6. Veebipoe tooted prinditakse kasutades laserprinditehnoloogiat ja laiformaat tindiprindi tehnoloogiat. Kasutajal on alati võimalus enne Tellimuse esitamist tutvuda Teenusepakkuja trükikvaliteedi ja tootenäidistega Akadeemia tee 1 või Tatari 56b esindustes. Võimalikke trükitehnoloogiast tulenevaid kvaliteediiseärasusi ei arvestata. Väljaprindi kvaliteet sõltub esitatud fotomaterjalist ja ei pruugi ühtida arvutiekraanil kuvatavaga.

 1. Teenusepakkuja õigused, vastutus ja kohustused

5.1. Teenusepakkujal on õigus Veebipoe tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ette teatamata Veebipoe kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. Teenusepakkuja informeerib Kasutajat Veebipoe kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel www.koopia.ee või www.pood.koopia.ee.

5.2. Teenusepakkuja vastab Kasutaja punktis 4.2. nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul.

5.3. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja sisestatud andmete õigsuse eest Veebipoes.

5.4. Teenusepakkujal on õigus sulgeda kasutajakonto, teavitades sellest registreeritud Kasutajat, kui Teenusepakkuja on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt OÜ Koopia Niini & Rauami Veebipoe Tingimuste korduva rikkumise või Veebipoe kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

5.5. Teenusepakkujal on õigus Kasutajakonto sulgeda, kui Kasutaja ei ole oma kontot kasutanud 12 kuu jooksul.

5.6. Teenusepakkujal on õigus lisada, muuta ja kustutada Veebipoes www.pood.koopia.ee tooteid ja teenuseid.

5.7. Teenusepakkujal on kohustus Kasutaja projekte säilitada 6 kuud, mille aega arvestatakse projekti viimasest salvestamisest. Kasutaja projektid salvestuvad Kasutajakontol vaid siis, kui Kasutaja on sisse loginud oma kontosse. Kui Kasutaja pole oma projektis 6 kuud muudatusi teinud või seda salvestanud, on Teenusepakkujal õigus projekt kustutada.

 1. Tellimine OÜ Koopia Niini & Rauam Veebipoest

6.1. Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda arve alusel, krediitkaardiga või makselingi kaudu.

6.2. Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Kasutaja kontaktandmed, milleks füüsilise isiku puhul on: eesnimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress ja riik; juriidilise isiku puhul: organisatsiooni nimetus, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja riik.

6.3. Juhul kui Tellimuse Saaja ja Tellija on erinevad isikud, peab Tellija mõlema kohta esitama punktis 6.2. fikseeritud andmed.

6.4. Tellimuse esitamisel peab Tellija edastama Teenusepakkujale tellimuse täitmiseks vajalikud failid ning tellimusega seotud informatsiooni. Tellija poolt Töö teostamiseks esitatud failid peavad vastama Teenusepakkuja poolt ettenähtud tingimustele, sh olema sobivas formaadis, suuruses ja kvaliteediga. Trükifailile ettenähtud tingimused on märgitud Teenusepakkuja kodulehel www.koopia.ee.

6.5. Kui Tellija soovib hinnapakkumist, edastab Teenusepakkuja vastava hinnapakkumise, mis kehtib kolm kuud, alates saatmise hetkest.

6.6. Kasutaja Tellimus loetakse Veebipoes esitatuks, kui Teenusepakkuja kinnitab Tellimuse. Kinnitus, et Tellimus on Teenuspakkuja poolt vastu võetud, saadetakse Tellija e-posti aadressile koos ettemaksuarvega. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Tellimuse täitmine võtab aega sõltuvalt Tellimuse mahust, millele lisandub võimalik Tellimuse kohaletoimetamise aeg.

6.7. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB Pank, LHV Pank, Luminor Bank, Coop Pank ja Citadele Pank), krediitkaardiga (Visa ja Mastercard) või arve alusel sobivas internetipangas. Kõik lahenduses kuvatavad hinnad on esitatud eurodes. Pangalinkidega makse teostamine toimub väljaspool Veebipoe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. OÜ Koopia Niini & Rauamil puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

6.8. Juhul kui Tellija tellib suured trükitööde mahud, informeerib Teenusepakkuja Tellijat ja lepib Tellijaga kokku tehniliselt mõistliku Tellimuse täitmise tähtaja.

6.9. Kui Tellimust ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Tellijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud summa (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

6.10. OÜ Koopia Niini & Rauam informeerib Tellijat Tellimuse täitmisest saates selle kohta teate Tellija e-posti aadressile. Nimetatud informatsioon tähendab, et Tellimus on täidetud ja Tellija saab Tellimusele ise järele tulla selleks märgitud kohta. Kui Tellija on soovinud postitust, siis samal päeval valmimisega edastatakse Teenusepakkuja poolt Tellimus Tellija poolt valitud postifirmale Tellimuse kohaletoimetamiseks.

6.11. Kasutaja saab valida Veebipoe toodete kohaletoimetamiseks erinevaid postiteenuseid. OÜ Koopia Niini & Rauam garanteerib toodete korrektse nõuetekohase pakendamise. Tellija on kohustatud kontrollima toote kättesaamisel, et pakend ei ole kahjustatud. Pakendi kahjustuse korral tuleb see üles pildistada ning tootekahju esitada Teenusepakkujale kolme päeva jooksul. Tellimuse tagastus toimub vastavalt valitud transpordiviisi tingimustele Teenusepakkuja kulul.

6.12. Lisaks Kauba ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt esitatud Tellimuse sihtkohta Eesti Vabariigis toimetamisega kaasneva transpordikulu, mille suurus on kuvatud valitud saatmisviisi juures. Transpordikulu suuruseks on Omniva lihtkirjaga 0.90 €, DPD pakiautomaadiga 2.80 €, SmartPosti pakiautomaadiga 3 €, Omniva pakiautomaadiga 3.30 €, SmartPost kulleriga 5.50 € ja Teenusepakkuja oma kulleriga 4.70 €. Tellimuste kohaletoimetamise aeg Eesti-siseselt on vastavalt transpordipakkuja valikule 1-3 tööpäeva alates Tellimuse täitmisest.

6.13. Tellimuste postitamisel ja kättetoimetamisel tuleb arvestada vastava postifirma poolt kehtestatud üldtingimustega. Omniva lihtkirja mittekohalejõudmise eest OÜ Koopia Niini & Rauam ei vastuta.

6.14. Tellimuse kohaletoimetamise hinnad kehtivad Eesti Vabariigi piires. Juhul, kui Tellimuse aadress asub väljaspool Eesti Vabariiki, peab Tellija võtma enne Tellimuse tegemist ühendust Veebipoe omanikuga, et välja selgitada toodete sihtkohta kättetoimetamise tingimused iga Tellimuse puhul eraldi. Tellimuse kohaletoimetamise täpsemad tingimused väljapoole Eesti Vabariiki sõltuvad rahvusvahelise transpordiettevõtte tingimustest ja tavadest.

 1. Hind ja arveldamine

7.1. Kõigi Toodete hind sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%. Koheletoimetamise postikulu kirjeldatakse ostukorvis ja arvel eraldi.

7.2. Juhul kui Tellija soovib Tellimuse teostamist kiirtööna, lisandub Veebipoes või hinnapakkumises 40% hinnalisa.

7.3. OÜ Koopia Niini & Rauamil on Veebipoes õigus kehtestada trükitoodetele valitud ajal erinevaid allahindlusi.

7.4. Ettemaksuarve Tellimuse eest tasumiseks esitatakse tähtajaga 14 päeva. Tellimus annulleritakse, kui Tellija ei ole tasunud arvet 14 päeva jooksul. Tellimusega seotud andmed kustutakse. Tellija saab alati esitada uue tellimuse.

7.5. Arve tasutakse OÜ Koopia Niini & Rauamile ettemaksuna pangaülekandega.

7.6. OÜ Koopia Niini & Rauamil on õigus igal ajal muuta toodete hindasid, sellest etteteatamata. Kliendile kehtib alati hind, mis on jõus tellimuse esitamise hetkel.

 1. Taganemisõigus

8.1. Pärast Tellimuse kättesaamist on Tellijal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Tellija on juriidiline isik.

8.2. Tellijal puudub õigus Tingimuste p 8.1. alusel lepingust taganeda, kui Tellimuse objektiks olevaks kaubaks on kaup, mis on Tellijale spetsiaalselt valmistatud, arvestades Tellija isiklikke vajadusi ja/või Tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt (VÕS § 53 lg 4 p 4).

8.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

8.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

8.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@koopia.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

8.6. Kauba tagastamise kulud kannab Tellija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

8.7. Tellija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

8.8. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Tellijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Tellijalt lepingu alusel saadud tasud.

8.9. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Tellija on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

8.10. Kui Tellija on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tellijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

8.11. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Tellijalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 1. Pretensiooni esitamise õigus

9.1. Veebipood vastutab Tellijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tellijale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Tellijale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

9.2. Tellijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@koopia.ee või helistada telefonil +372 640 1001.

9.3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Tellijale.

9.4. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood Tellijale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

9.5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 1. Intellektuaalse omandi kaitse

10.1. OÜ Koopia Niini & Rauami Veebipoe sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad Teenusepakkujale või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

10.2. Trükiste Veebipood on Teenusepakkuja omand ning on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusega.

10.3. Veebipoe tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. OÜ Koopia Niini & Rauam Veebipoodi on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.

10.4. Igasugune Veebipoe kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega, ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.

10.5. Kui Kasutaja Tingimusi rikub, on Teenusepakkujal õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.

 1. Lõppsätted

11.1. OÜ Koopia Niini & Rauamil on õigus käesolevaid Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima 30 päeva pärast uute Tingimuste avaldamist Teenusepakkuja kodulehel www.pood.koopia.ee. Kui Kasutaja ei teata enne uute Tingimuste jõustumist Teenusepakkujale oma kasutajakonto sulgemise soovist, loetakse uued Tingimused Kasutaja poolt aktsepteerituks. Kui Tellija esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a. kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

11.2. Kui Kasutajal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjana aadressile info@koopia.ee või helistada telefonil +372 640 1001.

11.3. Kui Kasutaja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on Kasutajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin.

Kasutaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

18.05.2021